آلبوم سال ٩۶

 

 

 

رشد قابل ملاحظه، همراه با نتایج بسیار دلپذیر محصول و درنتیجه برداشت بیشتر به همراه دعای خیر کشاورزان و خانواده هایشان؛ سرمایه، کارنامه، انگیزه و پشتوانه ما برای ترویج این تکنولوژی سودمند در اراضی کشور می باشد.

جلسات توجیهی ترویجی.