این جلسه ترویجی و کارگاه در شهرستان مهرآباد یزد و با هماهنگی مدیریت محترم اداره کشاورزی جناب آقای مهندس هوشمند و بخش ترویج سرکار خانم مهندس قادری و جناب آقای مهندس رمضان پناه در سالن اداره کشاورزی شهرستان برگزار شد.

باغداران پیشرو پسته کار شهرستان در جلسه حضور داشتند و بصورت تئوری تکنولوژی ای ام (EM) توسط کارشناسان شرکت امکان پذیر پارس جناب آقای دکتر کمالی و جناب آقای مهندس طهماسبی معرفی گردید. بعد از این جلسه در کارگاهی عملی نحوه کمپوست سازی به کمک EM در باغات پسته نیز آموزش داده شد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس