این جلسه با حضور کشاورزان نمونه و اکثر مالکین مناطق بردسکن، انابد و درونه و همچنین حضور پسته کاران، انار کاران و انگور کاران برگزار شد.
جلسه ترویجی در اداره کشاورزی شهرستان بردسکن، استان خراسان
۹۸/۰۴/۰۳


Admin

شرکت امکان پذیر پارس