گواهینامه سازمان EMRO

شرکت امکان پذیر پارس، نمایندگی رسمی سازمان بین المللی EMRO ژاپن در ایران.

توضیحات

شرکت امکان پذیر پارس محصولات ای ام را بیش از یک دهه در ایران عرضه و پشتیبانی می کند.