• تقویت سیستم ایمنی
  • بیماری کمتر
  • تلفات کمتر
  • کیفیت بهتر عسل

بیماری های متفاوت سال هاست که مشکلات بیشماری را دامنگیر زنبورداران کرده است و جمعیت زیادی از زنبورها را از میان برداشته و این صنعت را دچار زیان نموده است.
یکی از این آفت ها کنه Varoa است که ریشه آسیایی دارد. واروا ها یک انگل هستند که پس از ورود به کندو ضربه هولناکی را به لارو زده بدین شکل که از خون نوراد تغذیه کرده و باعث کم خونی و مرگ آنان می شوند.

با مصرف ۲۰ میلی لیتر ®EM به عنوان یک محلول ارزشمند پروبیوتیک در هر ۱۰ لیتر آب نوشیدنی زنبورها، سیستم ایمنی آنها تقویت شده و کمتر دچار این آفت می شوند. و همچنین پس از برداشت عسل همراه با شکر ®EM به آنها داده میشود و بدین شکل از بروز بیماری های زیادی مانند اسهال زنبورها و بیماری های قارچی، ویروسی و باکتریایی نیز پیشگیری می شود.

تجربه در کشورهای اروپایی نیز نشان می دهد که زنبورهایی که از ®EM استفاده کرده بودند کمتر دچار بیماری می شوند با وجودیکه زنبورهایی که در اطراف بودند دچار بیماری ها و آفات متفاوتی شدند.

همچنین ®EM به نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق شده و در کندو و محیط اطراف محلول پاشی می شود.